[صفت]

expendable

قابل مقایسه

1 غیرضروری دورانداختنی، چشم‌پوشیدنی، صرف نظرکردنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان