[اسم]

flickering candle

/ˈflɪkərɪŋ ˈkændəl/
قابل شمارش

1 شمع سوسوزن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان