[اسم]

flight

/flɑɪt/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پرواز

معادل ها در دیکشنری فارسی: پرواز طیران
مترادف و متضاد flying
in flight
در حال پرواز
 • an eagle in flight
  عقابی در حال پرواز
to take flight
پرواز کردن
 • In 1968, the first supersonic airliner took flight.
  در سال 1968، اولین هواپیمای مسافربری فراصوت پرواز کرد.

2 دسته (پرندگان)

a flight of geese
یک دسته غاز

3 تعدادی پله پلکان

a flight of stairs/steps
تعدادی پله/پلکان
 • We carried the couch up a flight of stairs.
  آن کاناپه را از تعدادی پله [پلکان] بالا بردیم.

4 مسافرت با هواپیما پرواز با هواپیما

مترادف و متضاد aviation
 • 1.All flights to New York today are delayed because of bad weather.
  1. تمام پروازها به نیویورک به خاطر شرایط جوی بد تاخیر دارند.
 • 2.How was your flight?
  2. پروازت چطور بود؟
 • 3.I'll never forget my first flight.
  3. من هیچوقت اولین پروازم (با هواپیما) را فراموش نمی‌کنم.
 • 4.My flight was cancelled.
  4. پرواز من کنسل شد.
a smooth/comfortable/bumpy flight
مسافرت با هواپیما [پرواز] آرام/بی‌دردسر/پر دست‌انداز
 • The flight had been smooth all the way.
  پرواز در تمام مسیر آرام بود.
a domestic/an international flight
پرواز داخلی/خارجی [بین‌المللی]
 • The number of international flights increased by over 5% last year.
  تعداد پروازهای بین‌المللی در سال گذشته 5% افزایش یافته است.
to book a flight
پرواز رزرو کردن
 • I booked the flight over the Internet.
  من اینترنتی پرواز را رزرو کردم.
to miss a flight
از پرواز جا ماندن
 • Jack overslept and missed his flight.
  "جک" خواب ماند و از پروازش جا ماند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان