[عبارت]

fly into a passion

/flaɪ ˈɪntu ə ˈpæʃən/

1 از کوره در رفتن ناگهان به شدت خشمگین شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان