[فعل]

to fraternize

فعل گذرا و ناگذر

1 دوست بودن دوستانه رفتار کردن، روابط دوستانه برقرار کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان