[اسم]

fraternity

/frəˈtɜːrnəti/
قابل شمارش

1 انجمن صنف، اتحادیه

2 انجمن برادری (دانشگاه‌ها) باشگاه خصوصی آقایان (خوابگاه‌ها)

a college fraternity
انجمن برادری دانشگاهی

3 برادری اخوت، دوستی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اخوت برادری
مترادف و متضاد brotherhood fellowship
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان