[صفت]

free on board

/fɹˈiː ˌɑːn bˈoːɹd/
غیرقابل مقایسه

1 تحویل رایگان (در کشتی) بار زدن رایگان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان