[عبارت]

free up some time

/fri ʌp sʌm taɪm/

1 وقت خالی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان