[اسم]

fungus

/ˈfʌŋgəs/
قابل شمارش
[جمع: fungi]

1 قارچ

معادل ها در دیکشنری فارسی: قارچ
مترادف و متضاد mushroom
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان