[صفت]

funnel-shaped

/fˈʌnəlʃˈeɪpt/
غیرقابل مقایسه

1 قیفی قیف‌شکل

معادل ها در دیکشنری فارسی: قیفی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان