[صفت]

funnel-shaped

/fˈʌnəlʃˈeɪpt/
غیرقابل مقایسه

1 قیفی قیف‌شکل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان