[اسم]

game theory

/geɪm ˈθɪri/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نظریه بازی (ریاضی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان