[اسم]

gardener

/ˈgɑrd.nər/
قابل شمارش

1 باغبان

  • 1. They employed two gardeners.
    1 . آنها دو باغبان استخدام کرده اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان