[فعل]

to gloss

/ɡlɑːs/
فعل گذرا
[گذشته: glossed] [گذشته: glossed] [گذشته کامل: glossed]

1 مدخل نوشتن شرح و توصیف نوشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان