[صفت]

glorified

قابل مقایسه

1 مجلل باشکوه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان