[عبارت]

good as new

/gʊd æz nu/

1 مثل روز اول نو

  • 1.I've had your coat cleaned—it's as good as new now.
    1 . پالتویت را دادم بشویند - حالا مثل روز اولش نو است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان