[صفت]

grandiloquent

/grænˈdɪləkwənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more grandiloquent] [حالت عالی: most grandiloquent]

1 پرطمطراق قلنبه، گزاف گوی

مترادف و متضاد bombastic pompous unpretentious
  • 1.grandiloquent phrases
    1. عبارات قلنبه
  • 2.grandiloquent speeches
    2. سخنان پرطمطراق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان