[اسم]

groupware

/ˈɡruːpwer/
غیرقابل شمارش

1 گروه‌افزار ابزار گروهی، نرم‌افزار مشارکت‌گرا

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان