[صفت]

growing

/ˈgroʊ.ɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 رو به رشد در حال افزایش

معادل ها در دیکشنری فارسی: افزاینده بالنده فزاینده
  • 1.There is a growing awareness of the seriousness of this disease.
    1. آگاهی رو به رشدی در جدیت این بیماری وجود دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان