[جمله]

heads will roll

/hɛdz wɪl roʊl/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرها بریده خواهد شد خیلی ها تنبیه خواهند شد

  • 1.When I find out who did this, heads will roll.
    1. وقتی من بفهمم چه کسی این کار را کرده است، خیلی ها تنبیه خواهند شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان