[حرف ندا]

Heads up!

/hɛdz ʌp!/

1 مواظب باش! حواست باشه!

informal
توضیحاتی در رابطه با !Heads up
حرف ندای !Heads up یا سر بالا!، به معنای مواظب باش! یا حواست باشه! است. !Heads up زمانی به کار می‌رود که چیزی در هوا دارد به سمت کسی می‌رود و شما می‌خواهید به او هشدار دهید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان