[عبارت]

in a fit of pique

/ɪn ə fɪt ʌv pik/

1 آزرده بودن رنجیده بودن، دلخور و ناراحت بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان