[صفت]

incoming

/ˈɪnkʌmɪŋ/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 منتخب برگزیده

the incoming government/president/administration
دولت/رئیس‌جمهور/کابینه منتخب [پیروزشده در انتخابات]

2 در حال آمدن در حال نزدیک شدن، در حال رسیدن

incoming flights
پروازهای در حال رسیدن
the incoming tide
جزر و مد در حال نزدیک شدن

3 دریافتی (تماس و...)

incoming calls/mail
تماس‌ها/نامه دریافتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان