[اسم]

infanticide

/ɪnˈfæntɪsaɪd/
غیرقابل شمارش

1 بچه کشی نوزاد کشی

  • 1.These conditions lead to neglect, child abuse, and even infanticide.
    1. این شرایط منجر به بی توجهی، کودک آزاری و حتی بچه کشی می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان