[صفت]

insuperable

/ɪnˈsjuːpərəbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more insuperable] [حالت عالی: most insuperable]

1 فایق نیامدنی برطرف نشدنی، شکست ناپذیر

مترادف و متضاد insurmountable unconquerable
  • 1.insuperable financial problems
    1. مشکلات مالی برطرف نشدنی
  • 2.insuperable obstacles
    2. موانع فایق نیامدنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان