[صفت]

intangible

/ɪnˈtænʤəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more intangible] [حالت عالی: most intangible]

1 ناملموس غیرقابل لمس، [دارای ارزش معنوی]

معادل ها در دیکشنری فارسی: نامحسوس
مترادف و متضاد non-physical untouchable tangible
  • 1.intangible matters
    1. مسائل ناملموس
  • 2.intangible rewards
    2. پاداش ناملموس [معنوی]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان