[قید]

interestingly

/ˈɪntrəstɪŋli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به طرز قابل توجهی به طور جالب توجهی

  • 1.Interestingly, English has fewer native speakers than Chinese.
    1. به طرز قابل توجهی، انگلیسی متکلمین بومی کمتری نسبت به چینی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان