[فعل]

to keel over

/kil ˈoʊvər/
فعل ناگذر
[گذشته: keeled] [گذشته: keeled] [گذشته کامل: keeled]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 غش کردن بیهوش شدن

  • 1.Several of them keeled over in the heat.
    1. چند نفر از آنها به خاطر گرما غش کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان