[اسم]

keenness

/kˈiːnnəs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زیرکی تیزهوشی

2 تیزی (چاقو و ...)

3 اشتیاق تمایل

4 شدت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان