[عبارت]

keep a conversation flowing

/kip ə ˌkɑnvərˈseɪʃən ˈfloʊɪŋ/

1 مکالمه را ادامه دادن به گفتگو ادامه دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان