[حرف ندا]

Ladies and Gentlemen!

/lˈeɪdɪz ænd dʒˈɛntəlmən/

1 خانم‌ها و آقایان!

معادل ها در دیکشنری فارسی: خانم‌ها و آقایان!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان