[صفت]

last-minute

/ˈlæstˌmɪnɪt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more last-minute] [حالت عالی: most last-minute]

1 لحظه‌آخری دقیقه‌نودی

a last-minute cancellation
لغو دقیقه‌نودی [لغو در آخرین لحظه یا لغو لحظه‌آخری]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان