[اسم]

lasting peace

/ˈlæstɪŋ pis/
غیرقابل شمارش

1 صلح ماندگار صلح پایدار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان