[اسم]

leading aircraftman

/ˌliːdɪŋ ˈerkræftmən/
قابل شمارش

1 هوانورد ارشد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان