[اسم]

leadership

/ˈlidərˌʃɪp/
غیرقابل شمارش

1 رهبری راهنمایی، هدایت

معادل ها در دیکشنری فارسی: رهبری
مترادف و متضاد guidance management
  • 1.different styles of leadership
    1. سبک های مختلف رهبری
  • 2.under my leadership
    2. تحت رهبری من
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان