[اسم]

leasehold

/ˈliːshoʊld/
غیرقابل شمارش

1 رهن

  • 1.to own the leasehold of a house
    1 . خانه ای را رهن کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان