[اسم]

ledger

قابل شمارش

1 دفتر کل (حسابداری)

معادل ها در دیکشنری فارسی: دفتر حساب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان