[اسم]

manhood

/ˈmænhʊd/
غیرقابل شمارش

1 مردانگی مرد شدن

to reach manhood
به مردانگی رسیدن [مرد شدن]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان