[اسم]

marquee

/mɑːɹkˈiː/
قابل شمارش

1 چادر بزرگ سایبان بزرگ، طاق پوشیده ورودی (هتل و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان