[اسم]

marrow

/ˈmæroʊ/
غیرقابل شمارش

1 مغز استخوان

2 کدو مسمایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان