[اسم]

national convention

/ˌnæʃnəl kənˈvenʃn/
قابل شمارش

1 کنوانسیون ملی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان