[اسم]

Newsweek

/ˈnjuːzwiːk/
قابل شمارش

1 نیوزویک [مجله هفتگی آمریکایی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان