[اسم]

Norse

/nɔːrs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زبان نورس باستان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان