[اسم]

north-east

/nɔrθ-ist/
قابل شمارش

1 شمال شرق

[قید]

north-east

/nɔrθ-ist/
غیرقابل مقایسه

2 به‌سمت شمال شرق به‌سوی شمال شرق

[صفت]

north-east

/nɔrθ-ist/
غیرقابل مقایسه

3 شمال شرق

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان