[اسم]

north-easterly

/ˌnɔːrθ ˈiːstərli/
قابل شمارش

1 باد شمال شرقی (بادی که از سمت شمال شرقی می‌وزد)

[قید]

north-easterly

/ˌnɔːrθ ˈiːstərli/
غیرقابل مقایسه

2 از سمت شمال شرقی در شمال شرقی

[صفت]

north-easterly

/ˌnɔːrθ ˈiːstərli/
غیرقابل مقایسه

3 وابسته به باد شمال شرقی

north-easterly wind
باد شمال شرقی

4 در جهت شمال شرقی

travelling in a north-easterly direction
سفر کردن در جهت شمال شرقی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان