[فعل]

to observe

/əbˈzɜrv/
فعل گذرا
[گذشته: observed] [گذشته: observed] [گذشته کامل: observed]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مشاهده کردن با دقت دیدن

formal
مترادف و متضاد look at see watch
to observe somebody/something
کسی/چیزی را مشاهده کردن
 • 1. Children learn by observing adults.
  1. کودکان از مشاهده کردن بزرگسالان می‌آموزند.
 • 2. Human beings like to observe the behavior of monkeys.
  2. انسان‌ها دوست دارند رفتارهای میمون‌ها را مشاهده کنند.
to observe somebody/something do something
مشاهده کردن انجام کاری توسط کسی/چیزی
 • The police observed a man enter the bank.
  پلیس مردی را مشاهده کرد که وارد بانک شد.
to observe somebody/something doing something
مشاهده کردن انجام کاری توسط کسی/چیزی
 • They observed him entering the bank.
  آنها وارد شدن او به بانک را مشاهده کردند.
to observe that…
مشاهده کردن اینکه ...
 • She observed that all the chairs were already occupied.
  او مشاهده کرد که همه صندلی‌ها از قبل پر شده بودند.

2 متوجه شدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: التفات کردن
مترادف و متضاد detect note notice fail to see overlook
to observe somebody/something
متوجه کسی/چیزی شدن
 • Jack observed a look of anxiety on his brother's face.
  "جک" متوجه نگاه نگران در چهره برادرش شد.
to observe how/what…
متوجه شدن اینکه چطور/چه و...
 • The guards failed to observe who delivered the package.
  نگهبانان نتوانستند متوجه شوند چه کسی بسته را تحویل داد.

3 اظهار کردن گفتن، بیان کردن

to observe that...
اظهار کردن اینکه ...
 • The senator observed that he wishes to quit.
  آن سناتور اظهار کرد که قصد دارد استعفا دهد.
to observe + speech
گفتن + نقل قول
 • "You look tired," she observed.
  او گفت: «به نظر خسته می‌آیی.»

4 بررسی کردن موردمطالعه قرار دادن

to observe something
بررسی کردن چیزی
 • To observe a phenomenon
  بررسی کردن یک پدیده

5 رعایت کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: رعایت کردن متابعت کردن
to observe something
چیزی را رعایت کردن
 • You should always observe the speed limit.
  همیشه باید محدودیت سرعت [سرعت مجاز] را رعایت کنی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان