[صفت]

offshore

/ˌɔːfˈʃɔːr/
غیرقابل مقایسه

1 نزدیک ساحل در دریا

offshore drilling
حفاری نزدیک ساحل

2 برون‌مرزی

offshore investments
سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان