[صفت]

offstage

/ˌɑːfˈsteɪdʒ/
غیرقابل مقایسه

1 خارج از صحنه تئاتر [مربوط به بخشی از صحنه که مخاطب نمی‌تواند ببیند]

مترادف و متضاد onstage
[قید]

offstage

/ˌɑːfˈsteɪdʒ/
غیرقابل مقایسه

2 خارج از صحنه تئاتر [بخشی از صحنه که مخاطب نمی‌تواند ببیند]

مترادف و متضاد onstage
  • 1.The hero dies offstage.
    1 . قهرمان نمایش خارج از صحنه تئاتر می‌میرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان