[قید]

oftentimes

/ˈɔːfntaɪmz/
غیرقابل مقایسه

1 اغلب بیشتر وقت‌ها

informal old use
مترادف و متضاد often
  • 1.Oftentimes I have to wait more than 20 minutes for a bus.
    1 . اغلب مجبور می‌شوم بیشتر از 20 دقیقه برای اتوبوس صبر کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان