[فعل]

to ogle

فعل گذرا و ناگذر

1 چشم‌چرانی کردن هیزی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان