[قید]

ominously

غیرقابل مقایسه

1 به طور منحوس به طور بدیمن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان